Algemene voorwaarden Prana Yogi  

Deze Algemene voorwaarden, zijn van toepassing op elk aanbod van Prana Yogi en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Prana Yogi en de Klant.

INHOUDSOPGAVE

 1. 1. Begripsomschrijvingen
 2. 2. Aanbod
 3. 3. Overeenkomst, Diensten
 4. 4. Herroepingsrecht
 5. 5. Prijs en betaling
 6. 6. Annulering Events
 7. 7. Conformiteit en garantie
 8. 8. Levering en uitvoering
 9. 9. Account en Veiligheid
 10. 10. Gebruik van platform
 11. 11. Beschikbaarheid van het platform
 12. 12. Derde partijen/webshops
 13. 13. Wijzigingen van overeenkomst/diensten
 14. 14. Opschorting en opzegging van de overeenkomst door Prana Yogi
 15. 15. Opzegging van de overeenkomst door klant
 16. 16. Eigen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid klant
 17. 17. Aansprakelijkheid Prana Yogi
 18. 18. Overmacht
 19. 19. Intellectuele eigendomsrechten
 20. 20. Overdracht van rechten
 21. 21. Ongeldige bepalingen
 22. 22. Privacy

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.
c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Prana Yogi via het Platform pranayogi.nl levert aan de Klant.

d) Event: Livestream, special, workshop of retraite.
e) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.
f) Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die één of meerdere Diensten of Producten via pranayogi.nl afneemt.
g) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform.

h) Product: fysieke producten die te koop zijn op pranayogi.nl.
i) Platform: pranayogi.nl, het interactieve videoplatform van Prana Yogi.

2. AANBOD

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van Prana Yogi af te nemen.

3.Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Prana Yogi kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

5.Prana Yogi is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Prana Yogi worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.

6.Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Prana Yogi niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.

7.Prana Yogi heeft het recht een aanmelding of aankopen van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3.OVEREENKOMST, DIENSTEN

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Prana Yogi de aanmelding heeft bevestigd, dan wel nadat de Klant gebruik maakt van een door Prana Yogi verstuurde inlogcode gekoppeld aan een abonnement of een andere bij Prana Yogi gevolgde of te volgen cursus, Event of les. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.
2. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en Prana Yogi tot stand.
3. Prana Yogi is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

4.HERROEPINGSRECHT

1.Bij elke Overeenkomst waarbij een aankoop wordt gedaan, beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Prana Yogi mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

2.De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

3.Als het Product betreft zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking tijdens het Bedenktermijn. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de Prana Yogi verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het Product of Dienst kenbaar te maken aan Prana Yogi. Het kenbaar maken dient de Klant te doen door een mail te sturen naar info@pranayogi.nl. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Klant als het een Product betreft het Product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.Indien de Klant na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het Product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant Prana Yogi een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Prana Yogi is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de Klant aan Prana Yogi moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van het afgenomen Product/de afgenomen dienst.

7.Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Klant zelf is Prana Yogi niet aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

8.De kosten van terugzending van Producten zijn voor rekening van de Klant.

5. PRIJS EN BETALING

1.Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door Prana Yogi aangeboden betalingsmogelijkheden

2.Bij het gebruik van een betalingslink die door Prana Yogi voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Klant, geeft de Klant Prana Yogi toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Tenzij anders bepaald is bij de aangeboden Dienst betaald de Klant per maand. Dat betekent dat het ‘lidmaatschap’ door de Klant kan worden beëindigd door minimaal één (1) dag voor de nieuwe maand op te zeggen.

3.Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

4.Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.

5.Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Prana Yogi gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen.

6.Facturen en betalingsherinneringen worden door Prana Yogi uitsluitend elektronisch aangeboden.

7.Het door Prana Yogi te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten, of gelijk aan de som van de prijs van de afgenomen losse producten/diensten. In geval van periodieke betaling is het door Prana Yogi te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

6.ANNULERING EVENTS

1.Annulering van deelname aan het gepland Event kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@pranayogi.nl.

2.Tot 60 dagen voor het geplande Event kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

3.Binnen 60 dagen en niet later dan 7 dagen voor de geplande Event datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Event prijs in rekening wordt gebracht.

4.Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Event prijs niet terugbetaald.

5.Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Event prijs niet terugbetaald.

6.Prana Yogi behoudt zich het recht voor het Event te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Event Prijs terugbetaald.

7.CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Prana Yogi staat er voor in dat het Product of Dienst voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Let op: Garantie geldt niet voor slijtage van producten, aangezien de slijtage of beschadigingen afhankelijk zijn van het gebruik van de Klant.

2.    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3.    Eventuele gebreken of verkeerd geleverd Product dient binnen 4 weken na levering aan Prana Yogi schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van het Product dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4.    De garantietermijn van Prana Yogi komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Prana Yogi is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van het Product.
5.    De garantie geldt niet indien:
– De Klant het geleverde product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– Het geleverde product aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Prana Yogi en/of op de verpakking behandeld zijn;
– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8.LEVERING EN UITVOERING

1.    Prana Yogi zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.    Met inachtneming van het geen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Prana Yogi bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
4.    Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
5.    In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Prana Yogi het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.    Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Prana Yogi zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Prana Yogi.
7.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Prana Yogi tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Prana Yogi bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. ACCOUNT EN VEILIGHEID

1.De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.
2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.
3. De Klant dient Prana Yogi direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount. Indien de Klant inloggegevens deelt met derden is Prana Yogi zonder meer bevoegd om het account te blokkeren en de schade (inclusief gederfde inkomsten) op de Klant te verhalen.

10. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
2. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prana Yogi de content van het Platform lokaal op te slaan, te kopiëren, anderszins daarvan opnames te maken noch de content op welke manier en voor welk doeleinde dan ook te verspreiden, zie ook artikel 16.

11. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

1.Prana Yogi streeft ernaar het Platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.
2. Indien de Klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door Prana Yogi, dan verzoekt Prana Yogi de Klant contact op te nemen met de klantenservice van Prana Yogi: info@pranayogi.nl.
3. Prana Yogi zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Prana Yogi toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal Prana Yogi de Klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren.
4. Ten behoeve van onderhoud kan Prana Yogi delen van het Platform buiten gebruik stellen. Prana Yogi zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
5. Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal Prana Yogi de Klant een passende oplossing aanbieden.

12. DERDE PARTIJEN/WEBSHOPS

1.Via het Platform wordt soms doorgelinkt naar websites van docenten of andere derden die mogelijk eigen producten of diensten aanbieden. Indien de Klant naar een dergelijke webshop/website gaat, komt de Klant in de omgeving van deze derde partij en zijn hun gebruikersvoorwaarden, privacy statement en cookiestatement van toepassing. Prana Yogi adviseert de Klant deze door te lezen voordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van de derde partij. Prana Yogi is hiervoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.
2. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

13. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN

1.Prana Yogi is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft. Een (gratis) proefperiode/ actie, al dan niet gekoppeld aan een ander bij Prana Yogi aangekochte Dienst of Product waarbij toegang wordt verleend tot (een deel van) de content van het Platform kan door Prana Yogi zonder meer worden beëindigd indien geen termijn tot toegang tot het Platform is overeengekomen. Prana Yogi zal voor zover redelijkerwijs mogelijk de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
2. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de Klant oplevert, zal Prana Yogi de Klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de Klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.
3. Prana Yogi is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Prana Yogi de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

14. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR PRANA YOGI

Prana Yogi is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant:

a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden op pranayogi.nl;
b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;
c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;
d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;
e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of
f) failliet is verklaard.

In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan Prana Yogi besluiten op verzoek van de Klant het ‘lidmaatschap’ tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van Prana Yogi – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

15. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT

1.De Overeenkomst kan tegen de afloop van de oorspronkelijke looptijd door de Klant worden beëindigd door minimaal één (1) dag voor de einddatum op te zeggen. Indien de Klant de Overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de Overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
2. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) volledige kalendermaand.
3. De Overeenkomst kan worden opgezegd in het account van de Klant.

16. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT

1.De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De Klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat bewogen of gezeten wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Prana Yogi aanvaardt en opvolgt.
2. Het kijken van onze video’s of deelname aan een aangeboden dienst zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze diensten of producten mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het deelnemen aan de aangeboden dienst voor jou geschikt is op dit moment.
3. De Klant is aansprakelijk voor schade van Prana Yogi die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van Prana Yogi die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

17. AANSPRAKELIJKHEID PRANA YOGI

1.Prana Yogi doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.
2. Prana Yogi is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Prana Yogi.
3. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is Prana Yogi niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen.
4. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Prana Yogi te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Prana Yogi voor het betreffende geval uitkeert.
5. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.
6. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Prana Yogi, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.
7. Iedere aansprakelijkheid van Prana Yogi vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

18. OVERMACHT

Prana Yogi is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

19. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het Platform, inclusief alle inhoud van het Platform, berusten bij Prana Yogi, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie van het Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prana Yogi. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het Platform.

20. OVERDRACHT VAN RECHTEN

1.De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van Prana Yogi.
2. Prana Yogi is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

21. ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

22. PRIVACY

1.Prana Yogi verzamelt persoonsgegevens van haar Klanten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Prana Yogi gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.Prana Yogi gebruikt de in artikel 19.1 genoemde persoonsgegevens ook om Klanten op de hoogte te brengen van activiteiten van Prana Yogi en eventuele wijzigingen op het Platform. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Prana Yogi kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@pranayogi.nl. De Klant is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Prana Yogi gebruik kan worden gemaakt.

3.Prana Yogi geeft de persoonsgegevens van de Klant nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.
4. In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Prana Yogi worden verwerkt, voor welke doeleinden Prana Yogi dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

23. TOEPASSELIJK RECHT

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

CONTACTGEGEVENS

Prana Yogi

Dijkzichtlaan 287
2025 EP Haarlem
KvK: 58741186